Rye

Rye Senior Citizens Program
281 Midland Ave.
Rye, NY 10580
(914) 967-2535

Rye Brook

Rye Brook Senior Center
32 Garibaldi Pl.
Rye Brook, NY 10580
(914) 939-7904

Scarsdale

Ganon Rd. Senior Center
235 Garth Rd.
Scarsdale, NY 10583
(914) 725-6406

Senior Citizens Club
Scarsdale Village Hall
Scarsdale, NY 10583
(914) 722-1160

Steinberg Senior Center
1001 Central Ave.
Scarsdale, NY 10583
(914) 725-0808

YM-YWHA of Mid-Westchester
Senior Citizens Program
999 Wilmot Ave.
Scarsdale, NY 10583
(914) 472-3300

Shrub Oak

Shrub Oak Seniors
Yorktown Community Center
1974 Commerce St.
Yorktown, NY 10598

Sleepy Hollow

Sleepy Hollow Seniors
Village of Sleepy Hollow Recreation Center
55 Elm St.
Sleepy Hollow, NY
(914) 366-5109

Somers

Somers Senior Citizens
Amawalk Firehouse
1 Liberty Way
Amawalk, NY 10501
(914) 485-1960